İLİTAM Programı, 2011 yılından beri İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve DEUZEM işbirliği ile yürütülen bir uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır. Programın amacı; İlâhiyat önlisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânları ile gerekli eğitimi vermek veDokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

Derslerin verilmesinde, uzaktan öğretim teknolojileri ile hazırlanmış ders malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır. Öğrencilere DEUZEM denetiminde yapılacak program çerçevesinde; dersler öğretim üyeleri tarafından ve Dokuz Eylül ;ünversitesi Öğrenim Yönetim sistemi (DEÖYS) üzerinden Eğitim Merkezinde hafta içi saat 18:00’den itibaren canlı veya banttan olarak verilir.

Bir öğretim yarıyılında/yılında her ders için en az bir ara, bir yarıyıl/yıl sonu ve bir bütünleme sınavı yapılır. Ara sınavlar, Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavları Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gözetimli olarak gerçekleştirilir.

(1) Sınavlar mutlak ölçütlere göre değerlendirilir. (2) Ders başarı notu, ara sınavı ile yılsonu sınavı veya bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. (3) (Değişik:SK-29/03/2016-456/09) Ders başarı notunun hesaplanmasında; a) internet üzerinden yapılan ara sınavların ortalamasının %10’u,(yüzde on) gözetimli yapılan yılsonu/bütünleme sınavının %90’ı (yüzde doksan) esas alınır. b) Gözetimli yapılan ara sınavların ortalamasının %40’ı (yüzde kırk) yarıyılsonu veya bütünleme sınavında %60’ı (yüzde altmış) esas alınır. (4) (Değişik:SK-29/03/2016-456/09) Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için o dersin yarıyılsonu veya bütünleme sınavında tam not 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) not almış olması ve bu maddenin üçüncü fıkra uyarınca hesaplanan başarı notunun tam not 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) olması gerekir. .

İLİTAM programına başvuru için aşağıdaki şartlar aranır:

– Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat önlisans programı veya İlahiyat Meslek Yüksekokulu mezunu olmak, ya da bir örgün ilahiyat programının ilk iki yılını tamamlayarak İlahiyat önlisans diploması almış olmak,

– Dikey geçiş sınavına (DGS) girmiş olmak,

Adayların İLİTAM programına yerleştirilmeleri Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yapılır.Adayların İLİTAM programına yerleştirilmelerinde, DGS-Sözel puanına 100’lük sisteme göre hesaplanmış İlahiyat önlisans programı diploma notunun eklenmesi ile elde edilen “Yerleştirme Puanı” esas alınır ve sıralama bu puana göre yapılır.

BİLGİ EDİNMEK İÇİN:
http://ilahiyat.deu.edu.tr/index.php/tr/

İletişim Bilgileri

Öğrenci İşleri Tel: 0(232)412 00 41 / 412 00 01 /

İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı Öğretim Planı
3. Sınıf
5. yarıyıl6. yarıyıl
Dersin KoduDersin AdıKrediAKTSDersin KoduDersin AdıKrediAKTS
ILT3001Kur’an-ı Kerim I24ILT3002Kur’an-ı Kerim II25
ILT3013Arapça I44ILT3016Arapça II45
ILT3015Tefsir ve Tefsir Metinleri44ILT3018Hadis ve Hadis Metinleri44
ILT3017İslam Bilimlerinde Yöntem34ILT3020İslam Ahlak Felsefesi34
ILT3019Mantık34ILT3022Felsefe Tarihi34
ILT3011İslam Tarihi ve Medeniyeti410ILT3024İslam Mezhepleri Tarihi44
ILT3026Osmanlı Türkçesi34
Toplam Kredi2030Toplam Kredi2330
4. Sınıf
7. Yarıyıl8. Yarıyıl
Dersin KoduDersin AdıKrediAKTSDersin KoduDersin AdıKrediAKTS
ILT4001Kur’an-ı Kerim III24ILT4002Kur’an-ı Kerim IV24
ILT4003Sistematik Kelam48ILT4004Din Eğitimi24
ILT4013Fıkıh Usulü24ILT4014İslam Hukuku48
ILT4015İslam Felsefesi24ILT4016Din Felsefesi35
ILT4017Ana Konularıyla Kur’an24ILT4018Dinler Tarihi35
ILT4019Tasavvuf36ILT4020Din Hizmet., Reh. ve İletişim24
Toplam Kredi2130Toplam Kredi2130